ÇÖZÜMLÜ SORULAR
TEKNİK SORULARI VE CEVAPLARI
(
A-B Belgesi için)
 

1)  Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)  0                   b)  1                         c)  10                        d) Sonsuz

 

 

Duran dalga oranı Sıfır olamaz.

SWR değeri RF enerjisini antene taşıyan transmisyon hatlarında meydana gelen SWR değeridir..Duran dalga olarak adlandırılan ve transmisyon hattının karakteristik empedansının antenin çalışılan frekanstaki karakteristik empedansına uygun olmaması durumunda Rf enerjisinin bir kısmı geriye yansır..Yansımanın miktarı iki empedans arasındaki farka bağlıdır.Transmisyon Hatları yazımızda da belirttiğimiz gibi :

Giden takatin karekökü + Yansıyan takatin karekökü SWR = -----------------------------------------------------------

Giden takatin karekökü - Yansıyan takatin karekökü Olduğundan SWR hiçbir zaman 1 den küçük olamaz..SWR nin en iyi değeri 1 değeridir..Yani Zo empedansı ile Zyük empedansının eşitliği durumunda değer 1 olarak çıkar..Formüle göre söylersek :

Zo                       Z yük

SWR =  -------------- veya ---------------

Z  yük                 Zo

 

 

olarak Zo veya Z yük’ten hangisi küçükse  o değer paydaya alınır.

 

 

Burada Zo = 50 ohm , Z yük 50 ohm ise SWR değeri = 50 / 50 = 1 olacaktır.. Zo = 60 ohm, Zyük = 50 ohm ise 60 / 50 = 1,20 SWR vardır..

Zo = 50 ohm, Z yük = 60 ohm ise değeri küçük olanı paydaya aldığımızdan

SWR değeri = 60 / 50 = 1,20 olacaktır..Böylece her durumda SWR’nin değerinin den küçük olamayacağı açıktır..

Bu halde “a” şıkkı işaretlenecektir..

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2)    Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a)  Karakteristik empedansa

b)  Kullanılan telin direncine

c)  Havadaki nem oranına

d)  Hiçbirine

 

 

İki tel arasındaki mesafe telin Karakteristik empedansına bağlıdır.Bu bilgi ayni zamanda bize, çift nakilli nakil (Twin Transmisyon line) hatlarında istediğimiz empedansta nakil hattı yapmamıza yardımcı olur.Bu tip hatların muhtelif isimleri


vardır : Kedi merdiveni,merdiven basamağı,ikiz hatlar vs.. Doğru cevap “a” şıkkı olacaktır

------------------------------------------------------------

 

 

3)    1 W ve 1 Mohm „luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden

hangisidir?

a)  10 üssü-6 A    b) 10üssü-3 A        c) 0.1 mA   d) 10üssü-12 A

 

 

 

Ohm kanunu formüllerinden biri şöyledir :

 

 

P = I kare x R

Yani Bir elektrik devresindeki  Güç,  o devreden geçen akımın karesi ile devrenin ohm olarak rezistans değerinin çarpımına eşittir.Şimdi, Sorudaki değerleri yerlerine koyarsak :                     1Mohm = 1.000.000 ohm olduğundan ve P = 1 wat verildiğinden :

 

1 = I kare  x 1.000.000    olur.

 

 

Basit aritmetik işlemi ile “I kare” yi yalnız bırakırsak :

 

 

1

------------------ = I kare olacaktır. . 1.000.000

 

1

Buradan          :                    Karekök  -----------  =  I olur      Buradan = 0.001 değerini elde ederiz.

1.000.000

0.001 ayni zamanda 10 üssü -3 olduğundan sorunun cevabı “b” şıkkı olacaktır… Yani 10 üssü – 3 Amper.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4)

 

 

SWR metre daima TX cihazının çıkışına bağlanır.Böylece cihazın çıkış empedansı ile


hattın karakteristik empedansının uyuşup uyuşmadığını görürüz.Modern TXRX cihazlarının hepsinin çıkış empedansları 50 Ohm olduğundan Radyofrekans (RF) enerjisini yüke taşıyacak nakil hattınında 50 ohm empedansta olması istenir..Cevap A noktası olacaktır.

O halde “a” şıkkı doğrudur.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)

 

 

 

Şekildeki hat 50 ohm karakteristik empedanslı bir koaks kablo parçasıdır.Ancak uzunluğu ¼ dalga boyunda olduğu ve bir ucu kısa devre yapıldığından devrede paralel rezonans devresi gibi davranır.Paralel rezonans devrelerinde devrenin empedansı çok yüksektir, adeta sonsuz gibidir.Dolayısı ile şekildeki bu devreninde empedansı sonsuza yakın değerdedir.

Bu durumda doğru cevap (d) şıkkı olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6)  Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?

a)  Frekans dörtleyici

b)  Bir frekans dörtleyici ve bir frekans ikileyici

c)  Bir frekans üçleyici ve bir frekans ikileyici

d)  Bir frekans dörtleyici ve bir frekans üçleyici

 

 

Frekans katlayıcı devreler, giriş işaretini, çıkışta istenildiği oranda katlayarak ihtiyacımız olan frekanslara ulaşmamızı sağlayan devrelere verilen isimdir.Sorudaki 10KHz lik giriş işaretini 120 KHz e yükseltmek için frekans katlayıcı devrenin giriş frekansını 12 kere katlaması gerek olduğu açıktır. 120 / 10 = 12

Böylece cevaplardaki (d) şıkkındaki devre önce 4 kere sonrada 3 kere katlama yapabildiği için 4 x 3 = 12 kere katlama yapmaktadır.. 12 x 10 KHz = 120 KHz Doğru cevap (d) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7)  SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?

a)  Verici modüle ediliyor


b)  Besleme hattı veya anteninizdeki gevşek bağlantı

c)  Verici aşırı modüle ediliyor

d)  Diğer istasyonlardan karışma sinyalinizi bozuyor

 

 

SWR değerindeki düzensiz değişiklikler besleme hattı veya anten bağlantı noktalarındaki gevşek bağlantıya işaret eder..Besleme hattındaki gevşeklik, besleme hattının iki ucuna bağlanan konnektörlerde oluşabilir.Antendeki gevşeklik de yine anten bağlantı konnektöründen ileri gelebilir.

Doğru cevap (b) şıkkıdır..

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

8 ) Bir süperheterodin alıcı 880 Khz?e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1335 Khz b) 1790 Khz c) 2000 Khz d) 880 Khz

 

 

Süperheterodin alıcılarda lokal osilatör frekansı daima alma frekansının üstünde ve ara frekansı ile toplamı kadardır..Yani Alma FRx + FI = LOF, değerleri yerine koyarsak Lokal osilatör frekansı 880 KHz + 455 KHz = 1335 KHz olacaktır.

Doğru cevap (a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

9)  Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?

a)  A  sınıfı  b)B  sınıfı   c) C sınıfı d) AB sınıfı

 

 

Amplifikatörler yani yükselteçler 4 sınıfa ayrılırlar: A sınıfı, B sınıfı, AB sınıfı , C sınıfı.

A sınıfı yükselteçler yüksek sadakatli ( high fidelity)çıkışa mukabil d.c. besleme devresinden oldukça yüksek miktarda akım çekerler.Yani randıman (efficiency ) oranı düşüktür.Bir amplifikatörde iki giriş gücü kullanılır,birisi Giriş işareti gücü, ikincisi ise d.c takat gücüdür, bunların birbirine oranı amplinin verimlilik, yani randıman değerini oluşturur. Yüksek sadakatli çıkış, girişe uygulanan işareti hiç bozmadan yükselterek çıkışa vermek demektir.

B snıfı yükselteçler zayıf sadakatli ama randıman oranı biraz daha iyi yükselteçler olarak bilinirler.

AB sınıfı yükselteçler A sınıfından biraz daha zayıf sadakatli ve verim oranı biraz daha iyi yükselteçlerdir.

C sınıfı bunların en az sadakatli olan tipidir.Buna mukabil verim oranları çok iyidir. SSB vericilerinde giriş işaretinin çıkışta hiç bozulmadan alınması esas olduğundan veriminin azlığına bakılmaksızın A sınıfı yükselteçler kullanılır.

Doğru cevap (a) şıkkıdır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10)   455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz?i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?

a) 4685 Khz b) 3320 Khz c) 4230 Khz d) 2865 Khz

 

 

Süperheterodin alıcılarda antenden gelen işaret ile lokal osilatörden gelen işaret bir karıştırıcı devresinde karıştırılarak üçüncü bir frekans üretildiğini biliyoruz.,Buna Ara frekans (IF) denildiğini biliyoruz.Genellikle bu frekans alıcılarda 455 KHz olarak seçilir.Lokal osilatör frekansı gelen işaretten büyük ise Lokal osilatör frekansı

Fs + FI olacaktır.Karıştırıcı çıkışında : Flokal + Fs , ve Flokal - Fs olarak iki işaret üretilir.

Sorudaki örnekte verilen değerlere göre, alıcı 3775KHz frekansında yayın yapan bir vericiye ayarlanmıştır.Ara frekansı 455KHz olduğuna göre ve Lokal osilatör frekansı gelen işaretten büyük olduğuna göre :

3775 + 455 = 4230KHz olacaktır.Şimdi 4230 + 3775 = 8005 KHz , diğeri 4230-3775

= 455 KHz.

Görüldüğü üzere birinci ürün işimize yaramamaktadır.?kinci üretilen işaret 455 KHz olduğundan IF katından

geçerek istenilen çıkışı üretecektir.Alıcılarda yapılmakta olan Heterodin işlemi budur..Ancak bölgede 4685 KHz frekansında çalışan oldukça güçlü bir verici daha faaliyettedir.Bu sinyalde lokal osilatör frekansı ile mikserde karıştırılacağından ve neticede de 455KHz lik ikinci bir ara frekans daha üretileceğinden bu işareti de alıcının çıkışında duyulacaktır.Nasıl olur diyorsanız hesabı yapalım :

4685 KHz – 4230 KHz = 455 KHz.?şte bu ikinci frekansın alıcıda işitilmesi olayına ?kinci kanal karıştırması ( Second channel interference) veya Hayal frekansı (Image frequency) denilmektedir.

Hayal frekansını bulmak için bir formül vardır :

Fs + (2xIF )

Buna göre yukarıdaki hayal frekansını bir daha bulalım..Değerleri yerlerine koyarsak

:

3775 + ( 2x455 ) = Hayal frekansı = 3775 + 910 = 4685

olacaktır.

Doğru cevap (a) şıkkı olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

11)   Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?

 

 

a)     Tam taşıyıcı ve çift yan band

b)     Tam taşıyıcı ve tek yan band

c)     Sadece çift yan band


d)     Sadece tek yan band

 

 

Dengeli modülatörler kendilerine uygulanan taşıyıcı (Carrier) ve modüle edici (modulating signal) işaretlerin içinde bulunan taşıyıcıyı (Carrier ) bastırır yani filtre eder ve sadece çift yan bandın ( double side band ) çıkışına müsaade ederler..

Doğru cevap ( c ) şıkkı olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

12)   Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir.Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?

 

a)  15  MHz        b) 20 MHz     c) 25 MHz       d) 30MHz

 

 

Anten yarım dalga boyunda olduğuna göre önce tam dalga boyunu bulalım : 7.5 x 2

= 15 metre          olacaktır. Dalga boyu ve frekansla ilgili formüller şöyledir :

 

 

300  000                               3 x 10 üssü 5  =300 000

300

Lamba (metre) =  ------------     veya  F (KHz) = ------------------------------- Lambda =-----------

F (KHz )                                 Lambda (metre)

F (MHz)

 

 

Lambda = Metre cinsinden frekansın dalga boyu için kullanılan Yunanca Lambda harfi

F (KHz) = KHz cinsinden frekans   KHz = KiloHertz = 1000 Hertz

 

 

Soruda antenin rezonans frekansı sorulduğundan ikinci formül daha uygun olacaktır.Değerleri yerlerine        koyarsak :

300 000

F (KHz) =  ----------------  = 20 000 KHz

15 (Metre)

 

 

1000 KiloHz = 1 Mega Hz   olduğundan  20 000 KHz = 20 MHz olacaktır.

 

 

 

Antenin rezonans frekansı 20 MHz ve sorunun cevabı ( b ) şıkkı olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13  ) Bir verici istasyonun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir.Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?


a)     Elektromanyetik dalgaların yayuılabileceği en uygun yüksekliğin

b)     Yayın yapılan frekansa karşılık gelen dalga boyunun

c)     Antenin yerden yüksekliğinin

d)     Anteni vericiye bağlayan iletim hattının ideal boyunun

 

 

Frekans yerine uzunluk verildiği zaman frekansın lambda boyu veriliyor demektir.12 inci soruyu dikkatlice incelediyseniz, radyo dalgalarının boşluktaki hızı, frekansı ve dalga boyu arasında bir doğru orantı vardır.Buradan cevabın (b) şıkkı olacağını bulabilirsiniz.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14  ) 10 MHz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 7.5 m                    b) 15 m                       c) 20 m

d) 30 m

 

 

 

Çeyrek dalga anten deyimi, ¼ dalga boyundaki anten için kullanılan bir deyimdir.Şimdi cevaba dönelim, frekans verilmiş, dalga boyu verilmiş, Radyo dalgalarının hızı da belli .Formüle uygularsak :

300                                  30

lambda =  ------------- x  ¼  = 30 x ¼   = -------- =  7.5

m  olacaktır.

10 MHz                                                   4

 

 

Doğru cevap (a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15  ) Şekildeki yayılım kalıbı, hangi anten tipine aittir.


 

Şekildeki yayılım kalıbı yarım dalga dipolün yayılım kalıbıdır.Doğru cevap (a) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

16  ) Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

a)  ?zotropik anten                                               b) Yatay dipol

c) Çeyrek dalga Markoni                                     d) Yagi

 

 

Yagi antenler iki Japon bilim adamının (Yagi ve Uda) bulduğu ve tanıttığı anten tipi olup hem yönlü hem de kazanclı antenlerdir.Sorudaki anten tiplerinin hepsinden daha fazla kazanclıdırlar.

Doğru cevap (d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

17  ) Aşağıdaki şekilde görülen antenin tipi nedir?


 

 

a)  END FED (dipten beslemeli)                  b) Basit dipol

c) Cubical quad                                         d) Trap dipol (kapan dipol)

 

 

Şekildeki antenin iki kolunda da birer tane paralel rezonans devresi görülmektedir.Paralel rezonans                                  devrelerinin rezonansa geldikleri frekanslardaki empedanslarının çok yüksek olduğunu biliyoruz.O halde kapan olarak kullanılabilirler, yani devrenin bir kolundan diğer koluna geçirmek istemediğimiz bir frekans varsa araya o frekansta rezonansa gelen kapan devreleri (Trap) koymak akıllıca bir iş olacaktır.Bir nevi band geçirmeyen yani band durduran filtre gibi kullanılabilirler.Burada da antenin iki koluna birer tane konulduğuna göre bu anten bir Trap dipol antendir.Bunu yapmakla bir anteni iki frekansta çalıştırarak bir taşla


iki kuş vuruyoruz.

Kısaca ve basit olarak olayı şöyle izah edebiliriz:

Şekildeki antenin önce trap’tan önceki soldaki ve sağdaki iki parçası çalışacağı frekansta rezonansa gelecek boyda kesilmiştir.?kinci parçalar arasına birinci bölüm frekansında rezonansa gelen trap’ ler yerleştirilmiştir.Yani birinci bölüm frekansı ile trap’ lerin frekansı aynidir.Bunlar birinci bölümden ikinci bölüme, birinci bölümün frekansının geçmesini önleyerek antenin birinci bölümünün istenilen frekansta çalışmasını sağlarlar.birinci bölüm frekansından farklı ikinci bölüm frekansı uygulandığında, birinci bölüm + trap + ikinci bölüm olarak rezonansa geleceklerdir.Trap’ler ikinci bölümün frekansında rezonansa gelmedikleri için bu frekansın geçişine engel olmayacaklar ve antenin bir parçası gibi davranacaklardır.Böylece anten ikinci bir frekansta da çalışacaktır.Yani çok bandlı bir antendir.

 

Doğru cevap (d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

18)   Trap ( kapanlı ) antenin kullanım avantajı nedir ?

 

 

a)  Yönlü anten olması                             b) Tam dalga anten olması

c) Çok banda çalışabilmesi                     d) Çok kazançlı olması

 

 

17. sorunun cevabını incelediyseniz bu sorunun cevabını da kolaylıkla vereceksiniz.

Doğru cevap çok banda çalışabilmesidir.O halde ( c ) şıkkı doğru cevap

olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19  ) Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

a)  Yagi       b) Çeyrek dalga dikey c) Yatay dipol        d) Hiçbiri Şehir merkezine konulacak bir rölenin anteninin her yöne yayın yapabilen

bir anten olması gereklidir.

Yukarıdaki antenlerden sadece Çeyrek dalga dikey anten bu görevi

yapabilir.

Doğru cevap ( b ) şıkkını işaretlemek olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

20  ) Yukarıda çizimi yapılan direncin değeri ve toleransı aşağidakilerden hangisidir?

 

a) 120 ohm,  %5                                               b) 120Kohm , %10

c) 10 ohm  , %10                                                d) 12 Kohm , %5

 

 

Ohm, elektriki devrelerde kullanılan direnç birimidir ve bunu bulan bilim adamının soy adı ile adlandırılmıştır ve Yunan harfi Omega ile gösterilir.

Birinci renk Kahverengi = 1 rakamını ifade eder. ?kinci renk Kırmızı = 2 rakamını ifade eder.

Üçüncü renk Turuncu = 3 adet sıfır konulacağını ifade eder.

Altın rengi tolerans belirtir ve %5 toleranslı bir direnç demektir. Yüzde 5 tolerans direncin değerinin, yüzde 5 kadar altında veya üstünde olabileceğini ifade eder.Şimdi renklerin değerlerini yerine koyarsak :

 

1 rakamı 2 rakamı ve 3 sıfır : 12000      Direncin

değeri 12000 ohm’dur.

12000 ohm = 12Kohm olduğundan,( 1000 ohm = 1Kohm ) altın rengi de %5 tolerans gösterdiğinden şekildeki direnç 12Kohm ve %5 toleranslı bir dirençtir.

 

Doğru cevap (d) şıkkını işaretlemek olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21) Paralel bağlı 12 pf, 15 pf, 20 pf lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?

 

a) 5 pf                 b) 47 pf                   c) 8 pf                 d) 56 pf

 

 

Kondansatörler paralel olarak bağlandıklarında toplam kapasiteyi bulmak için kullandığımız formül şöyledir :

 

 

 

Ctoplam   =  C1 + C2 + C3 + C4 + ……………


Yani, paralel bağlanan kondansatörlerin toplam kapasitans değeri, her birinin kapasitans değerlerinin toplamına eşittir.

 

Sorudaki verilen değerleri formüldeki yerine koyarsak : Ctoplam  = 12pf + 15pf + 20pf  =  47pf olacaktır.

Bu hesaba göre (b) şıkkı doğrudur.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22 ) ?letim halinde olan bir germanyum diyod’un uçları arasında ki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

 

a) 0.3 V                    b) 0.6 V                c) 0.7 V                  d) 1.3 V

 

 

Diyotlar iki  ters polariteli yarı iletken maddenin birleştirilmesi ile imal edilirler. Bu maddeler P tipi ve N tipi maddelerdir.?malat sonucu meydana gelen devre elemanına Diyot denilir ve PN veya NP tipte olabilirler.?letim halinde iken yani bir

devrede çalışırken diyotların uçları arasında bir miktar voltaj düşümü olur.Bu düşüş Germanyum diyotlarda 0.3 V , silisyum diyotlarda 0.7 V olarak görülür.Bu voltajlar ayni zamanda Junction barrier voltajlarıdır.

 

Doğru cevap (a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

23)   Aşağıdaki devre ne devresidir?


 

 

 

 

 

a) Basit bir alıcı                                                  b) Basit bir verici

c)  Doğrultucu                                                     d) Basit bir alıcı –verici


Devre görüldüğü üzere bir anten bir RF transformatör devresi ve arkasında bir RF ayarlı devresi ve üst ucunda bir diyot devresi görülmektedir.Diyot burada RF işaretini rektifiye ederek nabazanlı doğru akıma çevirir.Bu akımın çıkışı bir yüke bağlıdır.Böyle bir devrenin çıkışına yük olarak bir kulaklık bağlanıldığında ayarlı kondansatörü çevirdiğinizde yayın yapan istasyonları duyabilirsiniz.Duyacağınız istasyonlar devre elemanlarının değerlerine bağlı olarak değişecektir.

Böyle bir devre en basit bir alıcı devresidir. Doğru cevap (a) şıkkıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

24)   Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

 

a) Kondansatörler                                     b) Transistörler

c) Transformatörler                                   d) Dirençler

 

 

Bu elektronik devre elemanlarından sadece transformatörler kendilerine uygulanan alternatif akımı endüksiyon yolu ile başka bir devreye yine alternatif akım olarak aktarırlar

 

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25)   Şekilde görülen devrede I2 akımının değeri nedir?

 

 


 

 

a) 1.25 A             b)  1 A                      c) 2 A                        d) 0.5 A

 

 

A = Amper, akım birimi olarak kullanılır.

 

 

Şekilde görüldüğü üzere 50 voltluk bir DC akım kaynağına, aralarında paralel bağlı


50 şer ohmluk iki direnç ve bunlara seri bağlı 25 ohmluk bir dirençten oluşan bir yük bağlanmıştır.

Burada Ohm kanunu uygulayarak soruyu çözebiliriz.Önce devre akımını bulalım : I =  V / R

Burada R yi yazabilmek için önce toplam direnci bulmamız gereklidir.

Paralel bağlı dirençlerin değerinin bulunması için eğer iki adet ise farklı,eğer çoklu ise farklı iki formül vardır.Burada iki adet olduğu için şu formulü uygularız :

 

R1 x R2 Rtoplam = -----------------

R1 + R2

 

 

Verilen direnç değerlerini yerine koyarsak  :

 

 

50 x 50        2500

Rtoplam = ----------- = -----------= 25 ohm 50 + 50     100

 

Paralel dirençlerin devredeki toplam değeri 25 ohmdur.Dikkat ederseniz eğer iki eşit değerde direnç paralel bağlanmışsa bunların toplam direncini bulmak formüle gitmeden de mümkündür.Birinin değerini ikiye bölersek toplam değeri bulabiliriz.

Seri bağlı direncin de değeri 25 ohm olduğuna göre seri bağlı dirençlerin toplam değerleri :

 

Rtoplam = R1 + R2 + R3 + ….:……..

 

 

Formülü ile hesaplanır.R1 = 25 ohm olarak hesaplandı R2 25 ohm olarak verildiğinden bu değerleri yerlerine koyarsak :

 

Rtoplam = 25 + 25 = 50 ohm

 

 

Devredeki direnç değeri 50 ohmdur.Şimdi Ohm kanununu  uygulayalım :

 

 

 

I = V / R  de bulduğumuz ve verilen değerleri yerine koyarsak :

 

 

I = 50 / 50 = 1 A devreden geçen akım 1 Amperdir.

 

 

Şimdi I2 akımını bulalım.Dirençleri eşit paralel kollarda bulduğumuz devre akımı değerini Eşit Paralel kol sayısına böleriz.Böylece paralel kollardaki akımı da bulmuş oluruz. Burada eşit iki kol var.O halde 1 amperi ikiye böleriz :

 

I2 = 1 x 1 / 2  veya      1 x 0.5 = 0.5 amper.


I2 akımı 0.5 amperdir. Doğru cevap (d) şıkkı olur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

26)   Şekildeki devrede 27 ohm’luk dirençten geçen akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 


 

 

a) 0.5 A               b)  0.6 A                c) 0.3 A               d) 0.1 A

 

 

Yukarıdaki 25. soruya benziyor.Ancak dikkat ederseniz direnç bağlantısı farklı. Bizde farklı bir yoldan gideriz.Önce aralarında seri bağlı 27 ohm ve 33 ohm’luk dirençlerin toplam değerini buluruz.Seri dirençlerin toplam değerinin nasıl hesaplandığını artık biliyoruz.Direnç değerlerini toplayacağız :

 

27 + 33 = 60 Ohm.

 

 

Şimdi bu iki dirence ( 60 ohm ) paralel bağlı 120 ohm değerinde bir direnç var. Hesabını biliyoruz artık :

60 x 120      7200

Rtoplam= ------------  =  ------- = 40 ohm.

60 + 120       180

 

 

Devrenin akımı Itoplam= V / R olduğundan bu devrede ki akım değeri 6 volt / 40 ohm = 0.15 amper olacaktır.

 

Şimdi bu değere göre 120 ohm üzerinden geçen akımı bulursak diğer koldan geçen akım değeride bulunmuş olacaktır :


I = 6 / 120 = 0.05 Amper

Toplam akım 0.15 amper olarak bulmuştuk. Şimdi :

 

0.15  -  0.05 = 0.1 amper olacaktır.

27 ve 33 ohmluk dirençler seri olduklarından ve seri kollardaki akım ayni olduğundan her ikisinden de 0.1 amperlik akım geçmektedir.

Buradan 27 ohmluk dirençten 0.1 amperlik akım geçmekte olduğunu buluruz. Doğru cevap (d) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27)   Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS) değeri 200 volttur.Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

 

a) 200 volt         b) 141 volt         c)  282 volt                 d) 380 volt

 

 

 

Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS) değerini bulmak için tepe (peak value) değerini 0.707 rakamına böleriz.Etkin (RMS) değeri bulmak için de bu işlemin tersini yapmak gerekir.

Verilen etkin değer 200 volt olduğuna göre 200 / 0.707 = 282.8 volt çıkacaktır.

282.8 değerini 282 volt değerine yuvarlayacak olursak : Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

28)    Aşağıdaki ses yükselteç devresinde, transistor’ ün emitör ucuna bağlı RE direnci kısa devre edilirse :


 

 

a) Kazanç azalır                                                 b) Kazanç artar

c) Kazanç değişmez                                           c) Uğultu artar


Devrede emitör ve şasi arasında bağlı RE direnci üzerindeki emitör akımı sebebiyle bir miktar voltaj düşer.Eğer bu direnci kısa devre edersek bu voltaj düşmesi olmayacağı için devrenin toplam çıkış voltajı artacaktır.Dolayısı ile devrenin kazancı artacaktır.

 

Doğru cevap (b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29)   Şekilde görülen devrede, 3 Ohm’luk dirençte harcanan güç nedir?


 

 

a) 10 watt              b) 1 watt              c) 5 watt                d) 3 watt

 

 

 

Önce devrenin toplam direncini bulalım :

 

 

Rtoplam = 6 + 3 + 1 = 10 ohm.

Şimdi devrenin akımını bulabiliriz:

 

 

I = V / R = 10volt / 10 ohm = 1 amper

 

 

Seri kollarda akım aynidir demiştik.O halde 3 ohmluk dirençten geçen akım 1 amperdir.Şimdi Ohm kanunundan :

 

 

 

P = I kare x  R olduğundan,    P =  1 kare x 3  = 3 wat (Bilindiği üzere 1 in karesi 1 dir.)

 

Doğru cevap (d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

30 ) Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde

hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?


a)     RC filtre

b)     Kondansatör filtre

c)     Girişi şok bobinli kondansatör filtre

d)     Filtre kullanılmamalıdır.

 

 

Bir güç kaynağının akım değişikliğine karşı koyacak şekilde yani yükteki akım değişikliğini önlemek için yani güç kaynağı çıkışında akım değişikliği meydana gelmeyecek bir düzende olması için hem şok bobini hem de kondansatör kullanmalıyız.Çünki şok bobinleri geniş akım değişikliklerine karşı koyan deve elemanlarıdır.Yani şok bobinli kondansatör filtre kullanmalıyız.

 

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

31)    Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

a)  Alüminyum elektrolitik                  b) Tantalyum elektrolitik

c) Seramik                                       d) Polikarbonat dielektrikli

 

 

RF filtrelerde rezonans frekansının sabit olması istenir bunu sağlamak için de seramik kondansatör kullanılır..Bu tip kondansatör kapasitif değerlerinin kararlı olması sebebiyle tercih edilmektedirler..

?ki tip seramik kondansatör vardır   :

Düşük dielektrik sabiteli seramik ve yüksek dielektrik sabiteli seramik kondansatör..

Bunlardan düşük dielektrik sabiteli olanlar nisbeten büyükçe kapasitörlerdir ve HF devrelerinde mika kondansatörler kadar kararlı ve iyi çalışırlar.Yüksek dielektrik sabiteli olanlar nisbeten küçük ve kapasitif değerleri pek kararlı değildirler.Bu sebeble genellikle kuplaj ve bypass işlerinde kullanılırlar.

 

Doğru cevap c) şıkkı olacaktır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

32-    Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor.Ayni gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)  10  watt          b) 1 watt             c) 1 miliwatt         d) 10 miliwatt

 

 

Çıkış gücü dBm cinsinden verildiğinde referans değeri miliwatt alınmış demektir.


Yani  :                                       P

dBm = ----------                Olarak hesaplanır.

1 mW

 

 

Burada dBm değerini watt değeri cinsinden hesaplamak için 1 mW ‘ı referans çarpan olarak kullanırız.

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

 

Ö.Ö.Notu: Bu soruda ve cevabında şüphelerim var.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

33)   Aşağıda gösterilen seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?


 

 

a) 0.5 MHz              b) 1 MHz               c) 5 MHz              d) 0.01 MHz Seri rezonans devrelerinin frekanslarının hesabı şu formüle göre yapılır :

1

f = -------------------------------

2 pi x Karekök LxC

 

 

Bu formül radyo frekans devreleri için çok geniş bir formüldür bu sebeble aşağıdaki formül kullanılır :

 

10 üssü6

f  = -----------------------------

2pi x Karekök LxC

 

 

f = frekans kiloHertz olarak (KHz),   kiloH = 1000 Hertz L= endüktans mikrohenry olarak(mikroH),

C= kapasitans pikofarad olarak (pF), Pi = 3.14 olarak alınacaktır.

Şekildeki bobin değeri L = 1000/pi mH ve kondansatör değeri C = 1000/pi pF olarak verilmiştir.

 

1000/pi  mH = 318,4 mikroHenry            1000/pi pF = 318,4


pikoFarad olur.

 

 

Bu değerleri formüldeki yerlerine koyarsak  :

1000000

f =  ----------------------------------------

2x3.14 x karekök 318,4 x318,4

 

 

1000000                    1000000

f  = --------------------------------- =  ---------------= 500,1 6,28  x  318,4                                                      1999.55

 

Devrenin rezonans frekansı 500 KHz olacaktır.

1000 KHz = 1 MHz (Megahertz) olduğundan 500KHz = 0,5 MHz olacaktır. Doğru cevap a) şıkkıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

34)   Aşağıda blok şeması görülen bir CW vericisinde hangi bölümü kontroıl etmelidir?


 

 

 

a)    A                  b)   B                    c)  C                              d) D

 

 

 

Maniple Buffer devresini kontrol eder çünkü Osc devresinde maniple kullanmak devrenin frekans kararlılığını bozacaktır veya bozabilir.Buffer devresinin kontrolu hem bu etkiyi önler hemde çıkış gücü düşük RF katında maniplenin çalışması o devrenin çalışmasını etkilemez .

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

35)    Zener diyot kullanılmasının ana amacı nedir?

 

 

a) RF dedeksiyonu                                            b) Kazanç elde etme

c) Gürültüyü azaltma                                        d) Sabit gerilim elde etme


Bilindiği üzere zener diyotlar elektronik devrelerde sabit gerilim elde etmek için kullanılmaktadırlar.

 

Doğru cevap d) şıkkıdır

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

36 ) Toprak ( Yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

 

 

a)     Yüksek frekans - kısa mesafe

b)     Yüksek frekans - uzun mesafe

c)     Alçak frekans -   kısa mesafe

d)     Alçak frekans – uzun mesafe

 

 

Yer dalgaları ( Toprak) daha ziyade alçak frekanslı olup uzun mesafe muhaberesi için kullanılırlar.

 

Doğru cevap d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

37)   Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini etkilediği bilinmektedir.Bu etkinin periyodu nekadardır?

 

a) 15 yıl             b) 11 yıl               c) 13 yıl                     d) 6 yıl Güneşteki patlamalar ve lekelerin periyodu 11 yıldır.

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

38)   Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

 

 

a)     Bir elektrik kaynağı

b)     Bir floresant lamba

c)     Bir mikrodalga vericisi

d)     Kolektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoru

 

 

 

Bunlardan d) şıkkındaki elektrik motoru geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır.


Doğru cevap d) şıkkı olacaktır

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

39 ) Fading olayı nasıl oluşur?

 

 

a)     Atlama bölgesinde sinyal alınmaması durumunda

b)     Verici antenden binlerce km uzaklıkta sinyal alınmaması durumunda

c)     Çok atlamalı çeşitli dalgaların , birbirlerini bazen yok ederek bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde

d)     Tek atlamalı sinyalin diğerine nazaran kuvvetli olması nedeni ile

 

 

 

Cevap sorunun içinde mevcuttur.Bilindiği üzere rf dalgalarının muhtelif yollardan geçerek

ayni noktaya ulaştıklarında dalgalarda faz farklılıkları sebebiyle birbirlerini yok etme veya birbirlerini kuvvetlendirecek fazda ulaşmalarından meydana gelen oılaya Fading ( feyding olarak okunur ve kullanılır) diyoruz.

Bu şekilde radyo cihazımıza ulaşan sinyallerde azalma ve çoğalmaları hepiniz duymuşsunuzdur.Bunun cihazınızla ilgisi yoktur merak etmeyin.

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

40)    Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

 

a) C sınıfı         b) B sınıfı          c)  AB sınıfı          d) A sınıfı

 

 

Tiplerinden C sınıfı tipi en çok harmonik üreten devredir.Çünkü yüksek çıkış alabilmek için devre, hatti (linear) olmayan çalışma düzeninde dizayn edilmiştir.Hatti (Linear) çalışmayan her devre harmonik üretir.

 

Doğru cevap a) şıkkıdır

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

41)   Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

 

a) Yüksek geçiren filtre                                 b) Alçak geçiren filtre

c) Dirençli bastırıcı                                       d) Şebeke filtresi


Geniş bandlı yükselteçlerin çıkış transformatörlerinden sonra Alçak geçiren ( Lowpass filter) filtreler kullanılır.Bunun sebebi kuvvetlendirici çıkışındaki harmonik ihtiva eden akımların önlenmesi veya zayıflatılmasıdır.Böylece RF harmoniklerinin antenden yayılması önlenmiş olur.

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

42)   Çıkışında bir band geçirgen filtre ile donatılmış bir VHF verici :

 

 

a)     Üretilen tüm frekansları keser.

b)     Üretilen tüm harmonikleri geçirir.

c)     Üretilen tüm alt harmonikleri geçirir.

d)     Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir.

 

 

Band geçiren filtreler ( Bandpass filter) isminden de anlaşılacağı gibi belirlenmiş bir band genişliğindeki frekansları geçirmek üzere gerekli devrelere konulurlar .Bu ayni zamanda bandın alt ve üstündeki istenmeyen frekans ve harmoniklerin durdurulması anlamına gelmektedir.Bunu yaparken filtrelerin mümkün olan en az kayıpla çalışması istenir.Bu tip Filtreler LC devre elemanlarının muhtelif bağlantı şekillerinde kullanılması ile Alçak ve Yüksek geçiren filtre olarak dizayn edilebilir.Chebyshev ( Rus matematikçi ve bilim adamı Pafnuty Chebyshev adına izafeten ) filtreleri bunların en önemli örnekleridir.Daha keskin kesme (Cut-off) frekanslı filtrelerde genellikle seri ve paralel rezonans devreleri kullanılmaktadır.

Günümüz elektronik devrelerinde çok çeşitli filtreler kullanılmaktadır. Doğru cevap d) şıkkıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

43)   Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikayetçidir.Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

a)     Verici çıkışına ferrit filtre konulması.

b)     Verici çıkış uçları arasına bir kondansatör bağlanması.

c)     Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması .

d)     Vericinin çıkışının çıplak iki telli hat ile yapılması..

 

 

 

Komşu, müzik setine yapılan enterferans sebebiyle haklı olarak şikayette bulunmuştur.

Bu tip olaylar bir çok arkadaşımızın başına gelmiştir ve gelecektir.Amatör telsizci ,


telsizini kullanma hakkına sahiptir ancak komşularının müzik seti,TV, radyo cihazlarına sarkması kabul edilemez.Bu gibi durumlarda genellikle hoparlör bağlantı kablolarının şildli yapıda ( ekranlı = screened , yani koaks kablolarında olduğu gibi) kablolarla değiştirilmesi sorunu genellikle çözmektedir.TV ve radyo cihazlarında AC giriş filtresi veya anten filtresi kullanılması sorunu genellikle çözmektedir.

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

44)     RF akımları ile çalışan bir elektronik cihaz :

 

 

a)     Topraklanmamalıdır.

b)     Batarya ile beslenmelidir.

c)     Mümkün olduğunca iyi ekranlanmalıdır.

d)     Hepsi.

 

 

RF akımları ile çalışan elektronik cihazlar mümkün olduğu kadar iyi ekranlanmalıdır. Bunun için genellikle cihazların dış kapları metalden imal edilmekte ve böylece ekranlanma (screening) temin edilmiş olmaktadır.. ( Faraday kafesi )

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Soru 45) 144 MHz’in üçüncü harmoniği aşağıdaki bandlardan hangisine düşer?

 

 

a) UHF bandı                                            b) FM broadcast

c) Hava bandı                                           d) SHF bandı

 

 

 

144 MHz’in üçüncü harmoniğini bulmak için 144’ü 3 le çarparız :

 

 

 

144 x 3  = 432

 

 

432 MHz frekansı UHF bandı içinde yer alır . Doğru cevap a) şıkkıdır.

 

 

 

46)   Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur.Tepeden tepeye


değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

a)    16.97  Volt           b) 24 Volt                c) 33.9 Volt            d) 36.4 Volt

 

 

Sinüs dalgasının RMS değeri (Root Means Square) kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuş bir değerdir yani Karekök değeri demektir.220 volt şehir cereyanı ifadesi kullandığımız AC voltajın RMS değeridir.Aklımızda bulunmasında yarar var çünkü bazen imtihanlarda soru olarak gelebilir.

 

Burada önce Vtepe (Vpeak)         değerini bulmamız gerekir :

 

 

Vpeak = Vrms  x  Karekök 2

 

 

Karekök 2  açılımı 1.414 olacağından :  Vpeak = Vrms x 1.414  olur.

 

 

Verilen RMS değeri 12 volt olduğuna göre Vtepe = 12 x 1.414 = 16.96 volt çıkacaktır.

 

Şimdi tepeden tepeye değerini bulmak için tepe değerini 2 ile çarparız, çünki bir AC voltajın tepe (peak) değeri pozitif alternanstaki veya negatif alternanstaki değeridir.Bir saykılı yani sıfırdan maksimum pozitif değere oradan sıfıra ve negatif maksimum değere oradan sıfıra geçmesi sebebiyle meydana gelen sinüs dalgasının toplam voltajı tepeden tepeye ( peak-to-peak ) voltaj olarak adlandırılmıştır.

Böylece tepe ( peak) değerinden tepeden tepeye ( peak-to-peak) değerini bulabilmek için tepe (peak) değerinin 2 ile çarpılması gerektiği açıkca anlaşılır.

 

Netice  :                      16.96 x 2 = 33.9 volt.

 

 

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

47)   AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

a)     Amplifikatör güç kontrolu

b)     Alt-geçirgen doğrulma

c)     Otomatik çıkış kontrolu

d)     Otomatik kazanç kontrolu

 

 

AGC ismi Otomatik kazanç kontrolu (Automatic Gain Control) ifadesinin baş harflerinden oluşturulmuş bir ifade olup bu devre kullanıldığı devrede otomatik kazanç kontrolunu yapar.


Doğru cevap d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

48)   Bir çıkış katının aşırı sürülmesi :

 

 

a)     Yüksek SWR’ye neden olur

b)     Çıkış gücünü arttırır

c)     Yüksek seviyeli harmonic üretir

d)     Çıkış transistor ünü yakar

 

 

 

Çıkış katı olan herhangi bir elektronik devrede çıkış katının aşırı sürülmesi demek, girişe uygulanan işaretin seviyesinin normalinin üstünde arttırılması demektir.Böyle bir işlem o katın çalışma eğrisinin ( Her devrenin bir çalışma eğrisi grafiği vardır) hatti ( Linear) olmayan kısmında çalışmasına sebeb olacağından çıkışta bol miktarda harmonikler üretilir.

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

49)   Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) A sınıfı               b)  AB sınıfı          c) B sınıfı            d) C sınıfı

 

 

Daha önceki sorulardan birine cevap verirken amplifikatör sınıflarının kullanılışlarından bahsetmiştik.C sınıfı amplifikatörler kesinlikle saturasyonda çalışırlar ve dolayısı ile çalışma eğrilerinin hatti olmayan ( Nonlinear) bölümlerinde çalıştırılırlar.Yani giriş işaretinin tepe değerleri ile çalışma başlatılacak şekilde giriş işareti uygulanır.Bu hattş olmayan çalışma sebeble de çok miktarda harmonik üretilir.FM sinyalinda taşıyıcının genliği değişmez sadece uygulanan modüle edici sinyal ile frekansı değiştirilir.Kısaca FM sinyalinin genliği sabittir ancak uygulanan giriş işaretine bağlı olarak genliği değişir..Böylece modulasyon işaretinin uygulanmasını toplam FM işareti genliğinde değişiklik yapmaz. Bu özellik FM sinyalinin distorsiyonsuz olarak bir C sınıfı amplifikatörde istenilen değerde yükseltilmesini mümkün kılar.

 

Doğru cevap d) şıkkıdır.


50)   Bir yapay yük üzerine uygulanan RF akımı ölçülmek istenirse, aşağıdaki

ampermetre tiplerinden hangisi kullanılır?


a)     Hareketli bobinli

b)     50 Hz’e ayarlı, demir göbekli

c)     Thermocouple cihazlı

d)     Hiçbiri

 

Bir devredeki RF ( Radio Frequency) akımını ölçmek için Thermocouple miliampermetre veya ampermetreler kullanılır.Thermocouple algıladığı ısı derecesine göre bir dc akım üreten ve ayrı cins metallerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir devre aparatıdır.Devresine eklenmiş alçak değerde bir resiztans, üzerinden geçen RF akımı ile ısınır ve bu ısı thermocouple elemanını harekete geçirir.Isınan eleman ufak miktarda bir DC akım üretir.Bu voltaj bir DC miliampermetreye (Ampermetreye ) uygulanır, bu metreler AC unitlere göre kalibre edildiğinden RF akımın AC değerini gösterirler.Böylece RF akımının değeri ölçülmüş olur.

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

51)    Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?

 

a)  DC Voltmetre    c) Sayısal frekans metre

b)  Grid-dip metre  d) Ohm-metre

 

 

Akortlu devrelerde rezonans frekansı Grid-dip metrelerle ölçülür.       Özet olarak Grid- dipmeter, takılıp çıkarılabilen yani seyyar bobinleri olan, bu bobinlerin frekans bandlarına uygun olarak çalışan bir Osilatör (Oscillator = Salınım yapan ) olup yaklaştırıldığı devrede kendi rezonans frekansında bir Rezonant devre varsa, bu devreyi yük olarak görür ve kendi akımı bu yükün rezonans frekansına bağlı olarak düşer.Bu düşmeyi üzerindeki miliampermetrede okuyabiliriz.Düşme ne kadar keskinse iki devrenin rezonans frekansı birbirine okadar yakındır.Dipmetre üzerindeki ayar kontrolu ile ayar yaparak daha fazla düşme olup olmadığını kontrol ederiz ve en düşük noktayı buluruz böylece rezonant devre frekansının dipmetre frekansından ne kadar farklı olduğunu görebiliriz ve Rezonant devrenin frekansını, ayar yaptığımız kabza ile hareket eden cihazın ön yüzündeki kalibre edilmiş bir Iskaladan okuyabiliriz. Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

52)   Bir thermocouple elemanı ile :

 

a) Direnç ölçülür                                          b) Sıcaklık ölçülür

c) Elektrik alanı ölçülür                               c) Manyetik alan ölçülür

 

Bir thermocouple elemanı ile Sıcaklık ölçüldüğünü daha önceki bir soruya verdiğimiz cevaptan hatırlayacaksınız.

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


53)   Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:

 

a)         Daha az harmonik üretirler

b)         Yayılımları daha azdır

c)         Yayılımları daha çoktur

d)         Daha geniş bandlı çalışırlar

 

 

Dışarıda ve mümkün olduğunca yükseğe kurulmuş antenler hem almada hemde göndermede tercih sebebimizdir.Çünkü bu tip antenler daha fazla yayılım, (Işınım olarakta biliniyor ve kullanılıyor) (Radiation) ve daha fazla alma (Reception) yaparlar..

 

Doğru cevap c şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

54 ) Mili ( m) kısaltması aşağıdakilerden hangisine değerlidir?

 

a) 1000000           b)  10               c)    1/1000                  d) 1000

 

 

Mili ifadesi binde bir ( 1/1000) demektir. Mesela ; mililitre, miligram, milimetre gibi ifadelerin hepsinde litre, gram, metre birimlerinin binde birini göstermek üzere kullanılır.Bu birimler Metrik ölçü sisteminin birimleridir.

 

Doğru cevap c) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

55)   Bir tümleşik devre :

 

a)         Pasif bir elemandır

b)         Bir kondansatör takımıdır

c)         Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur

d)         Tek bir aktif elemandır

 

 

Bir tümleşik devre ( Integrated circuit= IC ) yani diğer adı ile entegre devre, içinde bir çok aktif ve pasif elemanları barındıran bir devre elemanıdır.

 

Doğru cevap c) şıkkıdır

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

56)   Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır, bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

a)  10dBW               b)  20dBW              c) 22 dBW                   d) 26 dBW

 

 

Bu sorunun cevabını küçük bir aritmetik işlemle cevaplayabiliriz: Soru 100 watt’lık gücün dBW olarak değerini sormaktadır,


dBW değeri referansı 1 watt olan bir logaritmik ifadedir. Yazarsak :

 


 

 

koyalım :


P

dBW = 10log10 -----------  buna göre verilen değeri yerine 1 watt

100

dBW =  10log10 ------------ =  10log10 x 100

1 watt


 

Şimdi hesabı tamamlayabilmemiz için 10 tabanına göre yazılmış logaritma cetveline ihtiyacımız var.

Bu tip sorularda verilen rakamın logaritmasınında verilmesi esastır yani ( 100’ün logaritması 2 dir ) şeklinde verilmelidir. .Cetvelde 100 rakamının 10 tabanına göre logaritmasının 2 olduğunu bulabilirsiniz.

 

Şimdi bunu formüldeki yerine koyarsak : dBW = 10 x 2 olacaktır.Netice 20 dBW olarak çıkacaktır.

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

57 ) Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:

 

a)  Yüksek bir değere çıkabilir                           b) Daima sıfır olur

c)  Verici çıkışına eşit olur                                  d) Doğru akıma döner

 

 

Verici çıkışındaki koaks kablonun diğer ucu açık devre ise bu durumda hattın sonundaki akım sıfırdır (Zero current) çünkü giden ve yansıyan akumlar ayni genlikte ve 180 derece faz farklı olduğundan birbirlerini ifna ederler, yani sıfıra indirgerler.Diğer taraftan giden voltaj ile yansıyan voltajlar ayni fazda olduklarından birbirlerine eklenerek açık olan uçta yüksek bir değere ulaşırlar.Bu gibi açık uçlu koaks devrelerde uçlardaki voltaj yüksek olur. Mesela Manyetik Loop antenlerde (MLA ) açık uçtaki voltaj en küçük bir takat uygulamasında bile öldürücü değerlere ulaşmaktadır.Bu sebeble bu antenlerle uğraşanların dikkatli olmaları sağlıkları açısından çok önemlidir.

 

Doğru cevap a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

58)   Bir Quad antenin bir kenarı :

 

a) Çeyrek dalgadır                                                    b) Yarım dalgadır

c) 5/8 dalgadır                                                          c) Tam dalgadır

 

Quad antenler kare şeklindeki loop antenlerdir.Tek elemanlı olabildikleri gibi çok elemanlı da olabilirler.Genel olarak bir sürücü (Driven) ve bir yansıtıcıdan (Reflector) oluşan kare şeklindeki antenlere Quad antenler diyoruz.Bazen bir yönlendirici ( Director) da eklenerek 3 elemanlı quad antenler yapılmaktadır.Bu tip


antenlerde karenin bir kenarı ¼ lambda boyunda ve toplamı tam dalga boyunda 4 x 1/4 olmaktadır.Yani bir kenarı Çeyrek dalga boyundadır.Radyo amatörleri arasında özellikle VHF ve UHF bandındaki quad antenler daha çok popülerdir.

 

Doğru cevap a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

59)   10 MHz‘de yayın yapan bir telsiz verici cihazının anteni lambda/4 (Çeyrek) dalga boyuna göre kaç santim olması gerekir?

 

a) 30 cm                   b) 300cm                 c) 250cm                      d) 750cm

 

Böyle bir vericinin anteninin çeyrek dalga olması için küçük birkaç aritmetik işlem yapmamız

gerekir :

 

Bir frekansın dalga boyunu hesap etmek için kullandığımız formülü daha evvelki cevaplarımızdan hatırlayacaksınız.”Hatırlayacaksınız” diyorum çünkü bunları ezberlemeniz lazım olduğu kanaatindeyim.

 

300000               300

Formül      :                   Lambda (Metre) =  -------------------  =    ------------

olacaktır .

F  (KHz)          F (MHz)

 

 

Frekansımız 10MHz olduğuna göre MHz formülünü kullanarak :

 

300

Lambda = ------- = 30 metre

 

30 metre tam dalga boyu olduğundan çeyrek dalgayı bulabilmek için bu değeri 4 e böleriz :              30/4 = 7,5 metre

Cevaplarda cm cinsinden sorulduğundan ve bilindiği üzere 1 metre 100 cm olduğundan  7,5 x 100 = 750 cm olarak çıkacaktır.

 

Doğru cevap d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

60)   Bir osiloskop’ un dikey (Y) girişi neyi gösterir?

 

a)  Voltaj            b)  Kapasite          c)  Reaktans              d) Zaman

 

 

Osiloskoplar girişlerine uygulanan işaretlerin dalga şeklini ekranlarında gösteren aletlerdir.Genel olarak katod ışınlı lamba ( Cathode Ray Tube= CRT) kullanırlar.Gösterdikleri şekilleri X ve Y doğrultusundaki eğri sisteminde gösterirler.Bunlardan X eğrisi yatay eğri, Y eğrisi ise dikey eğri olup yatay eğri zamanı, dikey eğri voltajı gösterir.Bu tip çalışmalar X-Y operasyonu olarak adlandırılır ve çift izli (Dual Trace) osiloskoplarla yapılır.Çok çeşitli ölçümlerde kullanılabilen osiloskoplar yapılmıştır.


Doğru cevap a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

61)   Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir.Her iki telefonda ayni model olduğuna göre, enterferansın oluşum sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)           Elektrik şebeke hatlarının RF taşıması

b)           Direk telefon cihazının yapısı ve telefon kablajı

c)           Vericinin lokal osilatörü

d)           Vericinin AGC’sinin ayarsız olması

 

 

Bir verici iki ayni model telefona karıştırma ( Interference ) yani enterferans yapıyorsa , telefonlarda yapısal olarak enterferansa karşı önlem alınmamış olmasından ve telefon kablajından yani telefonun iç bağlantı kablolarından kaynaklanır..

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

62)   4700 ohm’luk bir direncin toleransı %10 dur.Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?

 

a) 4230-5170 Ohm

b) 4653-4747 Ohm

c) 4230-4747 ohm

d) 4653-5170 Ohm

 

Dirençlerde Tolerans, direncin yapısal olarak verilen değerinin altına ve üstüne ne kadar kayabileceğinin bir ifadesidir.Bu değerler %5, %10, %20 olabiliyor.

Burada %10 toleranslı 4700 ohm’luk direnç sorulduğuna göre hesabımızı yapalım:

 

4700 x 10            47000

----------------- =   -------------= 470 100                               100

 

Görüldüğü üzere tolerans değeri 470 ohm olacaktır.Şimdi bu değeri direncin değeri ile bir kere toplayarak bir kerede çıkararak hesabımızı yapalım :

 

4700 + 470  = 5170  ohm ,     diğer taraftan :     4700 – 470 = 4230

olacaktır..

 

Öyleyse 4230 - 5170 ohm arası doğru cevabımızdır. Cevap a) şıkkıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

63)   Aşağıdaki şekilde görülen devre :


 

a)     Güç doğrultucusudur          b)  Bir FM diskriminatörüdür

c)   Bir varaktör tunerdir          d)  A.M. dedektördür.

 

Şekildeki devre temelde bir yarım dalga doğrultmaç devresidir.Burada girişine 10.7 MHz ‘lik bir IF ( Ara frekans ) işareti uygulandığı görülmektedir.Devre bir IF dedektör devresidir yani A.M. amplitüd modulasyonu ( Genlik modülasyonu olarakta adlandırılır) dedektör devresidir.

 

Doğru cevap d) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

64)   Aşağıdaki şekilde A ve B noktaları arasındaki voltaj ne kadardır?


 

a) 2.2 volt             b) 5 volt                 c) 8 volt                    d) 5.6 volt

 

Şekildeki devre transistorlu bir regülatör devresidir.Transistör devreye seri olarak bağlanmış ve beyzindeki 5.6 voltluk zener diyotla 5.6 volt bayez verilmiştir.Girişe uygulanan 13 volt, regülatör çıkışında :

 

Vreg= Vzener – Vbe      Vbe = beyz-emitör de düşen voltaj. Bu voltaj genel maksatlı transistörlerde 0.6 volt civarındadır.

Vreg = 5.6 – 0.6 = 5 volt

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

65)   Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur.En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?

 

a) 50 ohm            b) 75 ohm                  c) 100 ohm                 d) 150 ohm


En yüksek güç aktarımı eşit ohm değerindeki kaynak ve yük direnci arasında gerçekleşir yani vericinin çıkış empedancı 50 ohm ise yük direnci de 50 ohm olmalıdır.Böyle olduğu durumlarda yansıyan dalga olmayacak ve kayıpsız bir güç nakli olacaktır.?deali de bu şekilde eşit empedanslı güç naklidir..

 

Cevap a) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

66)   1 mH lik bir bobin , 1 uF lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır.Devrenin rezonans frekansı nedir?

 

a) 0.5033 KHz                                                             b) 0.5033 MHz

c) 5.033 KHz                                                               d) 5.003 MHz

 

Bir bobin (Coil) ve bir kondansatörü (Capacitor) paralel olarak bağladığınız zaman meydana gelen devre bir paralel rezonans devresidir.Formülüne göre yapılan hesapla belirlenen frekansta salınım yani osilasyon (Oscillating) yapar.

 

Bunun hesabının formülü :

 

1

f =---------------------------

2pi x Karekök (LxC)

 

Bu formül radyo frekans devre hesaplamalarında çok geniş olduğu için aşağıdaki formülü kullanıyoruz :

 

 

10 üssü 6

f (KHz) = ------------------------------------------               olarak  hesaplanır

.

(2x3.14) x karekök ( uH x pF)

 

Verilen değerlere tekrar göz atacak olursak  1 mH ve 1 uF      olduklarını görürüz.Hesaplamayı yapbilmek için bu değerleri formülün kabul edeceği değerlere çevirmemiz gerekiyor.

 

1                                                                          1

1mH = ------------ Henry olduğundan ve uH = ------------------------- olduğu için 1000       1000000 (10 üssü 6)

 

1 mH = 1000 uH oluyor

 

Şimdi kondansatörü görelim : 1 uF verildiği görülmektedir  yani :

 

1

1uF  =     ----------------------------  Farad  olacaktır.Formülümüzde ise pikoF olarak gereklidir.

1000000 (10 üssü6)

 

 

1

1 pF =-----------------Farad’dır.

10 üssü 12


1

Öyleyse 1pF = --------------------uF olarak çıkacaktır.

10 üssü 6

 

Buradan 1000000 ( 10 üssü 6 ) pF = 1 uF olarak değişimi yapabiliriz.

 

 

Şimdi rezonans formülümüzdeki yerlerine koyabiliriz :

 

10   üssü 6                                            10 üssü 6

f =  -------------------------------------------  =  ------------------------------------ =

6.28 x Karekök ( 1000 x 1000000)         6.28 x karekök ( 10 üssü 9 )

 

1000000                  1000000

------------------ = ---------------- = 5.035 KHz 6.28 x 31622                               198591

 

5.035 KHz = 0.5035 MHz dir.

 

 

0.5033 yerine 0.5035 çıkmasının sebebi küsuratları dikkate almamamdan kaynaklanıyor.

 

Karışık bir işlem gibi görünse de tekrar tekrar gözden geçirerek alışmanızda yarar var ve biraz pratik ve Değişimler tablosu (Conversion factors) ile ilgilenirseniz kolay olduğunu göreceksiniz.

Mühim olan, Değişimler tablosu ve sıfır sayısına dikkat etmek gereğidir. Doğru cevap b) şıkkıdır.

Not : Bu hesaplamaları yaparken Değişim faktörü (Conversion factors) denilen ve Pico, Nano, Micro, Mili gibi birimlerin birbiri arasındaki değişimleri ile ilgili Tablolar vardır.Hesaplamaları kolayca anlamanız bakımından bunları incelemenizde yarar var.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

67 ) 3.73 MHz deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir ?

 

a) 1.865 MHz             b) 7.46 MHz         c) 10.19 MHz            d) Hiçbiri

 

Daha önceki soruların birinin cevaplaması sırasında Harmonik hesaplaması yapmıştık.

 

3.73 MHz frekansının ikinci harmoniğini bulmak için kendisini 2 ile çarparız :

 

3.73 x 2 = 7.46 MHz

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

68)   SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?


a)           Faz kaydırma metodu

b)           Filtre metodu

c)           a ve b nin ikiside kullanılır

d)           a ve b nin hiçbiri kullanılmaz

 

SSB yayınlarını elde etmek için bir balanslı modülatör devresi kullandığımızı ve çıkışta taşıyıcının bastırılarak iki yan band elde edildiğini artık biliyoruz.?ki yan bandlardan birini elde etmek için balanslı modülatör çıkışında bir filtreleme yapılarak üst kenarband (Upper side band= USB) veya altkenar band (Lower side band =

LSB ) seçilerek SSB yayını elde edilir örüldüğü gibi hem faz kaydırma hem de filtre metodu kullanılmaktadır...

 

Doğru cevap c şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

69)   300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz.Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?

 

a)  1:1                                 b)  1:2                         c)  1:4                       d) 1:16

 

300 ohm empedansı 75 ohm empedansına uygulayabilmek için 300/ 75 = 4 , 300 ohm empedansı 4’e bölerek 75 ohm empedansa uygulayacak bir baluna ihtiyacımız olduğu görülüyor.Bu durumda 1:4 sargı oranlı balun kullanacağız.Cevap anahtarında b) şıkkı olarak belirtilmiş ama 1:2 oranı doğru orantı değildir.Eğer kullanılan koaks kablo 150 ohm luk olsaydı 1:2 oranı doğru olurdu.

 

Doğru cevap c şıkkıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

70)   12.5 voltluk bir besleme kaynağı çıkış gücü 90 watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır.Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir.Bu amplifikatörün verimi nedir?

 

a)   %45                         b)  % 55                   c)   %100                         d)

% 222

 

Bu amplifikatörün verimini hesap edebilmek için önce besleme kaynağından çekilen gücü görmemiz gerekir.Bunun için küçük bir hesaplama yaparız :

 

Ohm kanununa göre P = E x I olduğundan 12.5 x 16 = 200 watt harcanmaktadır.

200 watt harcanarak 90 watt çıkış gücü elde ediliyorsa 90 / 200 = 0.45 Amplifikatörün veriminin %45 olduğu anlaşılıyor.

 

Doğru cevap a) şıkkı olacaktır.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

71)   Yukarıdaki devrenin A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir? a) 1.33 H   b) 3 H         c) 3.5 H          d) 6 H

Not : H = Henry = Endüktans değeri birimi.Çok büyük bir değer olduğundan genel olarak mH (miliHenry), uH (mikroHenry) gibi daha küçük değerlerini kullanıyoruz.

 

Devrede 2 H ‘lik bir bobinin yine 2 Henri’lik fakat paralel bağlı 2 bobinle seri olarak bağlandığını görüyoruz.

Önce Seri bağlı endüktansları hesaplayalım :

 

L = L1 + L2 + L3+….

1          1           1            1

Paralel endüktanslar : ------- = -------- + ------- + ------- + ….. buradan       : L   L1      L2           L3

 

1

L = ---------------------------------- 1          1             1

------ + ------- +------ + … L1 L2      L3

 

Olarak hesaplanır.Ancak burada ayni değerde iki empedans paralel bağlı olduğundan Dirençlerdeki gibi birinin değerinin yarısı alınır. 2H / 2 = 1 H

Öyleyse paralel iki endüktansın devredeki değeri 1 H olacaktır.

 

Şimdi seri bağlı 2H ve 1 H lik iki adet endüktansımız oldu. L = L1 + L2 de yerlerine koyarsak

L= 2 + 1 = 3 H olacaktır. Doğru cevap b) şıkkıdır.

NoT : Dirençlerin hesapları ile ayni, kondansatör hesapları ile ters olduğunu fark ettiniz sanırım.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

72)   Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

 

a)         En yüksek değerli kapasiteden daha büyük

b)         Üçünün aritmetiksel ortalaması

c)         En düşük değerli kapasiteden daha küçük

d)         En yüksek ve düşük kapasiteli kondansatörler arasında herhangi bir değer

 

Üç farklı değerde kapasite paralel bağlandığında kapasiteleri toplamı kadar bir kapasite değeri meydana gelir.Çok açıktır ki toplam kapasite en büyük değerli kapasitenin değerinden daha büyük olacaktır.Paralel bağlantı formülünü hatırlayınız :

Ct = C1 + C2 + C3 + …….


Doğru cevap a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

73 ) Aşağıdakilerden hangisi yüksek geçirgen filtredir?


a)                                                      b)                     c)                          d)

 

Şekilde ikinci filtrede yani b) deki filtrede devreye seri kondansatör bağlanmış.O halde bu bir Yüksek geçirgen ( High pass) filtredir.

 

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

74)   10uF’lık iki kondansatör 10V,1KHz’ lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır.Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?

 

a) 0 derece        b) 45 derece          c)  60 derece             d) 90 derece

 

Sinusoidal dalga voltajlı bir besleme devresinde, devreye paralel bir kondansatör bağlandığında devredeki akım ve voltaj arasında 90 derecelik bir faz farkı meydana gelir.

 

Doğru cevap d) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

75)   Aşağıdakilerden hangi filtre HF vericinin çıkışındaki harmonikleri minimuma indirir?

a)                                                   b)                                 c)                                 d)

 

 

Filtrelerin eğrilerde gösterilen çıkış değerlerine baktığımız zaman b) deki filtrenin 30MHz lik işaretin sonunda çıkış değerinin keskin bir biçimde değer kaybı ile sıfıra indiğini görüyoruz.

Bu filtre 30 MHz ‘ in harmoniklerini minimuma indirir.


Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

76)      Aşağıdaki devrelerden hangisi bir mikrofon devresinde bant genişliğini minimum yapmak için kullanılan bir alçak geçirgen filtredir?


 

a)                                                      b)                           c)                           d)

 

Şekildeki filtrelerden a) da gösterilen filtrede giriş ve çıkışta iki adet kondansatörün devreye paralel bağlandığını görmekteyiz.Bu kondansatörler yüksek frekansları toprağa aktaracaklarından çıkışta alçak frekanslar kalacaktır.Bu devre bir alçak geçirgen (Low-pass) filtre görevi görecektir.

 

Doğru cevap a) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77)   Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir.R2 ve C1 üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir?a)         A transistorünün çıkış akımıdır

b)         Negatif geri besleme akımıdır

c)         Yükseltecin giriş akımıdır

d)         Pozitif geri besleme akımıdır

 

 

R2 ve C1 ile geri beslenen akım emittörden (Emitör burada negatif voltajlıdır) alındığı için bir negatif geri besleme akımıdır.

 

Doğru cevap b) şıkkıdır.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

78)    Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?

 

a)         Seri modülasyon

b)         Transformatör modülasyonu